A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Бабинської сільської ради Рівненської області

Програма розвитку освіти Бабинської територіальної громади на 2022 – 2024роки

Дата: 24.11.2021 11:34
Кількість переглядів: 30

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Бабинської сільської ради

№____ від 23 листопада 2021 року

Сільський голова

_______________ Володимир БОЙКО

 

Програма

розвитку освіти Бабинської територіальної громади на

2022 – 2024роки

 

Загальні положення

Програма розвитку освіти Бабинської територіальної громади на 2022 – 2024 роки визначає мету, зміст, завдання та проблеми галузі освіти, конкретизує перелік основних напрямів і заходів з реалізації стратегічних завдань, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення.

Підставою для розроблення Програми є подальший розвиток системи освіти в Бабинській територіальній громаді та завершення строку дії Програми розвитку освіти Бабинської територіальної громади на 2019-2021 роки.

Розроблення Програми зумовлено необхідністю:

 • модернізації системи освіти громади, переорієнтації на забезпечення якісної освіти та спеціального доступу до неї, реалізації принципу безперервної освіти;
 • забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти шляхом урізноманітненням форм її здобуття, відкриття додаткових груп у функціонуючих закладах дошкільної освіти;
 • забезпечення учням якісної освіти та справедливого доступу до неї в обсягах, визначеними державними освітніми стандартами, удосконалення мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до демографічних, економічних, соціальних перспектив розвитку громади, потреб громадян та суспільства;
 • покращення якості освітнього процесу та корекційно– відновлюваної роботи;
 • створення нового освітнього простору;
 • удосконалення інформаційно– комунального освітнього середовища;
 • створення умов для здобуття якісної позашкільної освіти;
 • підвищення соціального статусу працівників освітньої галузі.

Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є забезпечення розвитку системи освіти громади та створення умов для якісної освіти і справедливого доступу до неї, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям.

Основними завданнями Програми є:

 • розвиток освітньої системи та зміни, які сприятимуть підвищенню її якості та ефективності;
 • забезпечення права на освіту та створення різних можливостей для здобуття якісної освіти відповідно до потреб громадян;
 • формування соціально активної, відповідальної та толерантної особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, європейських стандартів;
 • забезпечення громадянського, національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
 • забезпечення права на безпечне освітнє середовище.

Джерела фінансування

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься в установленому порядку за рахунок видатків обласного та місцевого бюджетів, інших джерел фінансування, незаборонених законодавством.

У 2022 – 2024 роках видатки на виконання Програми здійснюватимуться виконавцями в межах асигнувань, передбачених на відповідні роки.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання програми покращить умови доступу до отримання якісної освіти за рахунок випереджувального розвитку закладів освіти громади відповідно до сучасних викликів, зокрема забезпечить:

 • створення та покращення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти;
 • створення рівних умов та можливостей для здобуття громадянами повноцінної освіти, особистісного розвитку і творчої самореалізації;
 • підвищення рівня якості навчання, виховання;
 • удосконалення змісту та технологій освіти;
 • впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;
 • залучення громадян області до національної культури, зміцнення моралі і духовності, формування у дітей та молоді національних світоглядних позицій, патріотизму;
 • підвищення професіоналізму та соціального статусу педагогічних і науково-педагогічних працівників;
 • приведення структури позашкільної освіти у відповідність із запитаннями населення;
 • забезпечення необхідним корекційним обладнанням, сучасними навчально-методичними засобами індивідуального та інклюзивного навчання закладів загальної та спеціальної освіти;
 • покращення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти.

 

Заходи з виконання

Програми  розвитку освіти Бабинської територіальної громади на 2022 – 2024 роки

Назва напряму діяльності

 

 

Перелік заходів Програми

Строк вико-нання

заходу

 

 

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування,

тис.

гривень

 

у тому числі за роками:

 

 

Очікуваний результат

 

2022

 

2023

 

2024

І. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

1. Забезпечення функціонування оптимальної мережі закладів дошкільної освіти

Модернізація та розширення мережі закладів дошкільної освіти; упровадження  Державного стандарту дошкільної освіти

 

2022 - 2024

роки

Виконавчий комітет сільської

ради, Відділ освіти, культури, молоді та порту

 

місцевий бюджет

 

 

 

 

створення умов для доступу до дошкільної освіти, забезпечення необхідної кількості закладів різних типів для здобуття дітьми дошкільної освіти

2. Популяризація роботи педагогічних працівників закладів дошкільної освіти

проведення оглядів, конкурсів, фестивалів, форумів тощо у закладах дошкільної освіти, у тому числі участь у обласному конкурсі «Кращий дошкільний заклад»

2022 - 2024

роки

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

 

місцевий бюджет

 

 

 

 

підвищення соціального статусу працівників дошкільної освіти

Створення умов для забезпечення якісної дошкільної освіти

Проведення ремонту фасаду (утеплення) ЗДО «Казковий світ»

2022 рік

Бабинська сільська рада,

Місцевий бюджет

 

 

 

 

створення умов для якісної дошкільної освіти

Забезпечення ЗДО комп’ютерною технікою, обладнанням для спортивних майданчиків

2022 - 2024

роки

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

 

місцевий бюджет

 

 

 

 

створення умов для якісної дошкільної освіти

 

ІІ. ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ  ОСВІТА

1. Створення умов для впровадження освітньої реформи у закладах загальної середньої освіти

1) створення нового освітнього простору в закладах загальної середньої освіти

2022 – 2024

роки

виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту

 

місцевий бюджет

 

 

 

 

створення нового освітнього простору в закладах освіти

2) упровадження Концепції «Нова українська школа»; Державного стандарту початкової освіти

2022 – 2024

роки

3) упровадження Концепції «Нова українська школа»; Державного стандарту базової середньої освіти

2. Інформатизація загальної середньої освіти

1) забезпечення освітніх закладів безлімітним високошвидкісним доступом до Інтернет-ресурсів

2022 – 2024 роки

виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту

 

місцевий бюджет

 

 

 

 

збільшення швидкості доступу до мережі

Інтернет

                     

 

 

2) запровадження електронних журналів та щоденників, різноманітних платформ з дистанційного навчання

2022 – 2024

роки

відділ освіти, культури, молоді та спорту

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

упровадження інформатизації в освітній процес

3. Модернізація матеріально-технічної бази  закладів загальної середньої освіти з інформаційно-комунікацій-них технологій

оновлення обладнання та модернізація навчальних комп’ю-терних комплексів, STEM-лабораторій, існуючих локальних мереж, цифрового освітнього простору, електронних платформ тощо

2022 – 2024

роки

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

 

 

 

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

покращення рівня викладання  навчальних дисциплін із застосуванням новітніх та STEM- технологій

4. Удосконалення матеріально-технічної бази у закладах загальної середньої освіти

1) забезпечення поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти шляхом проведення капітальних ремонтів, здійснення реконструкції, будівництва та придбання обладнання, навчальних кабінетів і предметів довгострокового користування

 

2022 – 2024

роки

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

підвищення якості освіти

2) створення системи позашкільної освіти (за рахунок годин гурткової роботи) на базі бабинського та Горбаківського ліцеїв

2022 – 2024

роки

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

Субвенція, місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

підвищення якості освіти

5. Поширення кращого досвіду роботи в закладах освіти

 

 

1) створення, розміщення інформаційних матеріалів про впровадження реформ в освіті, здобутки галузі, приклади кращого досвіду в інформаційному просторі

 

2022 – 2024

роки

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

покращення освітньої діяльності

2) збір, систематизація та виготовлення матеріалів для створення коворкінг-центру освітян громади (міжшкільна методична рада)

 

2022 – 2024

роки

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

 

обласний бюджет

 

 

 

 

 

покращення освітньої діяльності

6. Створення єдиного освітнього простору ТГ

 1. матеріальне стимулювання учасників Всеукраїнських олімпіад і конкурсів;

 

2022 – 2024

роки

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Формування достатньої життєвої компетенції та конкурентної спроможності випускників закладів освіти

ІІІ. ОСВІТА ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. ПІДТРИМКА ДИТИНИ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

1. Створення умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях з урахуванням їх індивідуальних потреб та можливостей

придбання корекційних засобів навчання та реабілітації, обладнання для роботи з особами з особливими освітніми потребами

2022 -2024

роки

 

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

субвенція, місцевий бюджет

 

 

 

 

підвищення якості освіти

 

2. Розвиток системи інклюзивної освіти області

1)розширення мережі інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти

 

2022 -2024

роки

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

місцевий бюджет

 

 

 

 

забезпечення дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю послугами дошкільної освіти

2) розширення мережі інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти

2022 -2024 роки

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

субвенція,

місцевий бюджет

 

 

 

 

збільшення кількості класів з інклюзивним навчанням у закладах загальної середньої освіти

3)навчання педагогічних працівників, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

2022 -2024 роки

виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту

субвенція

 

 

 

 

 

збільшення кількості фахівців для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

 

4) навчання педагогічних працівників, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

 

2022 -2024 роки

 

виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту

місцевий бюджет,

обласний бюджет

 

 

 

 

збільшення кількості фахівців для роботи з дітьми з особливими

5) проведення просвітницької роботи та підтримка батьків дітей з особливими освітніми потребами

2022 -2024 роки

виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту

місцевий бюджет

 

 

 

 

освітніми потребами

підвищення рівня обізнаності батьків щодо особливостей освітнього процесу

6) створення ресурсних кімнат у закладах з інклюзивною освітою

та оснащення їх сучасним обладнанням і мобільними меблями

2022 -2024 роки

Бабинська сільська рада

 

місцевий бюджет

 

 

 

 

підвищення якості надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами

5. Розвиток творчих здібностей та забезпечення доступу дітей з особливими освітніми потребами до позашкільної освіти

розширення мережі позашкільної освіти з інклюзивним навчанням

2022 -2024 роки

 

виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту

місцевий бюджет

 

 

 

 

збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами, охоплених позашкільною освітою

 

ІV. ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

1. Розвиток здібностей учнів шляхом охоплення позашкільною освітою

1) функціонування оптимальної мережі гуртків та секцій

 

2022 - 2024

роки

відділ освіти, культури, молоді та спорту

місцевий бюджет

 

 

 

 

підняття престижу   позашкільної освіти

2. Вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду роботи з позашкільної освіти

1) участь у обласному конкурсі серед лідерів учнівського самоврядування «Лідер року»

2022 - 2024

роки

управління освіти і науки обласної державної адміністрації

обласний бюджет

 

 

 

 

підняття престижу   позашкільної освіти

обласний бюджет

 

 

 

 

V.  ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА ТА СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА

1. Покращення спортивної бази

закладів загальної середньої світи

 

1) забезпечення закладів освіти спортивним інвентарем та обладнанням

2022 - 2024

роки

виконавчий комітет відділ освіти, культури, молоді та спорту

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

створення умов для занять фізичною культурою і спортом дітей та молоді

 1. обладнання спортивних майданчиків, полів для ігрових видів спорту в закладах загальної середньої освіти

 

 

VI. РОБОТА З КАДРАМИ

1. Популяризація роботи педагогічних працівників

популяризація досвіду роботи педагогічних працівників шляхом сприяння участі в професійних конкурсах «Учитель року», «Джерело творчості», конкурсу-ярмарку педагогічної творчості, фестивалю педагогічних ідей тощо та їх стимулювання шляхом виплати педагогічним працівникам закладів освіти.

2022 - 2024

роки

виконавчий комітет відділ освіти, культури, молоді та спорту

обласний бюджет

 

 

 

 

 

підвищення мотивації педагогічних працівників до

покращення якості роботи

2. Забезпечення державних гарантій педагогічних працівників

Подавати заявки на формування регіонального замовлення на підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області на 2022 − 2024 роки за рахунок загального фонду обласного бюджету

2022 - 2024

роки

виконавчий комітет відділ освіти, культури, молоді та спорту

обласний бюджет

 

в межах кошторисних призначень

 

 

 

 

VІІІ. БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

1. Поліпшити організацію харчування в закладах освіти

1) модернізація харчоблоків у закладах освіти

 

2022 - 2024

роки

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

 

місцевий бюджет

 

 

 

 

створення умов для поліпшення організації харчування в закладах загальної середньої освіти

2) забезпечення харчоблоків закладів освіти достатньою кількістю холодильного та технологічного обладнання, кухонного інвентарю та столового посуду відповідно до санітарних норм

3) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо формування культури здорового харчування учнів, дотримання режиму харчування, контролю за щоденним харчовим раціоном

2. Організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників закладів освіти

забезпечення підвезення учнів, дітей дошкільного віку та педагогічних працівників шкільними автобусами

2022 -2024 роки

Бабинська сільська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту

місцевий бюджет

 

 

 

 

покращення умов безпеки життєдіяльності учасникам освітнього процесу

3. Удосконалення медичного обслуговування учнів та працівників закладів освіти

забезпечення інформування медичними працівниками учасників освітнього процесу з питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, збереження репродуктивного здоров’я, протидії поширенню серед учнів звичок, небезпечних для їх фізичного та психічного здоров’я

 

2022 -2024 роки

 

 

Бабинська сільська рада,

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

доведення до учасників освітнього процесу інформації щодо вакцинації, профілактики захворювань, протидії шкідливих та небезпечних звичок

4. Удосконалення превентивних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя, профілактику вчинення правопорушень та протидію усім формам насильства

1) підвищення рівня обізнаності учасників освітнього процесу щодо здорового способу життя, проведення інформаційно-просвітницьких акцій, спрямованих на пропаганду здорового способу життя

 

 

 

 

 

2022 -2024 роки

 

 

 

 

 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту, адміністрація закладів освіти

не потребує фінансування

 

 

 

 

покращення інформаційно-просвітницької діяльності, спрямованої на пропаганду здорового способу життя

 

2) забезпечення створення в закладах освіти безпечних умов навчання, зокрема щодо запобігання та протидії насильству та булінгу (цькуванню), формування культури недискримінаційної, ненасильницької, безконфліктної комунікації, здорового та безпечного способу життя

 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту, адміністрація закладів освіти

не потребує фінансування

 

 

 

 

створення безпечних умов навчання, зокрема щодо запобігання та протидії насильству, профілактики правопорушень

5. Створення безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу

реалізація заходів щодо створення універсального дизайну та/або розумного пристосування у закладах освіти

2022 -2024 роки

 

 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту, адміністрація закладів освіти

місцевий бюджет

 

 

 

 

створення безпечного, інклюзивного освітнього середовища, забезпечення у закладах освіти архітектурної доступності та універсального дизайну для

безперешкодного доступу до приміщень

                                   

 

 

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту                                                                Галина МОШКОВСЬКА


« повернутися

Вхід для адміністратора