A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Бабинської сільської ради Рівненської області

ПРОГРАМА розвитку фізичної культури і спорту в Бабинській територіальній громаді на 2022- 2024 роки

Дата: 24.11.2021 11:40
Кількість переглядів: 36

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Бабинської сільської ради

№_____ від 16 листопада 2021 року

Сільський голова

______________ Володимир БОЙКО

 

ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури і спорту в Бабинській територіальній громаді

на 2022- 2024 роки

І. Стан та проблеми реалізації державної політики

у сфері фізичної культури і спорту

Реалізація державної політики протягом останніх років обумовила в громад певні позитивні зміни у сфері фізичної культури і спорту. Визначено організаційно-управлінські, нормативно-правові та інші засади її розвитку у нових соціально-економічних умовах. Закріплено прогресивні тенденції з окремих напрямів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в громаді. спортивних заходів, передусім комплексних та багатоступеневих змагань.

Проте, досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту в громаді не забезпечує оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя, поліпшення стану здоров’я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації.

Лише 9% населення громади охоплено регулярною фізкультурно-оздоровчою та спортивною діяльністю, що є нижче загальнообласного показника 10%. Фізична пасивність характерна для більшості людей працездатного та похилого віку.

Особливе занепокоєння викликає загальне погіршення стану здоров’я населення, що призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до дитячо-юнацького спорту та спорту вищих досягнень, зокрема спроможних витримувати значні фізичні навантаження та досягати високих спортивних результатів.

Існуюча система спорту в громаді також має низку проблем. Найістотніша з-поміж них–це низька ефективність діючого механізму масового залучення дітей до початкових занять спортом, відбору найбільш обдарованих та удосконалення їхньої майстерності на етапах багаторічної спортивної підготовки. Недостатніми є обсяги фінансування підготовки та участі збірних команд громади в обласних та державних спортивних заходах. Не набуло соціально важливого значення вирішення проблем, пов’язаних з нагальною необхідністю створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд.

В громаді не повною мірою реалізуються механізми щодо об’єднання зусиль та ресурсів державних, громадських та приватних організацій, зацікавлених у динамічному розвитку фізичної культури і спорту.

Основними проблемами у кадровому забезпеченні сфери фізичної культури і спорту є недостатня кількість кваліфікованих кадрів з фізкультурно-спортивної роботи.

У сфері фізичної культури і спорту повільно впроваджуються у практику роботи передові технології, досягнення спортивної науки та спортивної медицини. Відсутня ефективна система пропаганди фізичної культури і спорту.

II. Мета та основні завдання Програми

Мета Програми полягає у створенні умов для:

залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом, популяризації здорового способу життя та сприяння розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації, у тому числі учасників антитерористичної операції;

максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді, в тому числі і молоді з інвалідністю, у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень, виховання її в дусі олімпізму, національно-патріотичному напрямку, формуванні гуманістичних цінностей.

Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:

 • збільшення рухової активності дітей та молоді, у тому числі із залученням батьків;
 • збільшення чисельності населення, залученого до систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом за місцем роботи, проживання, в місцях масового відпочинку та закладах відпочинку;
 • забезпечення проведення спартакіад та спортивних заходів з видів спорту за місцем роботи, проживання, масового відпочинку населення, території об’єднаних територіальних громад;
 • забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності і фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, у тому числі учасників антитерористичної операції;
 • сприяння розвитку дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень та спорту ветеранів;

- сприяння розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів спорту інвалідів;

 • проведення на належному організаційному рівні на території громади спортивних та фізкультурно - оздоровчих заходів;
 • удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів, тренерів, ветеранів фізичної культури і спорту;
 • забезпечення розвитку спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва нових сучасних спортивних споруд, за участі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із залученням коштів держаного Фонду регіонального розвитку, позабюджетних коштів, а також належного обладнання спортивних споруд та ефективного їх використання;
 • забезпечення пропаганди і впровадження відповідних принципів та ідеалів олімпійського руху;
 • широке залучення до співпраці з розвитку фізичної культури і спорту громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

 

 

ІІІ. Шляхи та напрями виконання Програми

Оптимальний варіант розвитку фізичної культури і спорту в Бабинській громаді передбачає поєднання зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства для проведення реформи у сфері фізичної культури і спорту з метою приведення її у відповідність із європейськими вимогами і стандартами шляхом визначення як основи європейської моделі реформування відносин між органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості відділу освіти, культури, молоді та спорту.

Заходи щодо реалізації Програми здійснюються за такими напрямами:

1. Розвиток фізичної культури та масового спорту:

 1. фізичне виховання у закладах освіти;
 2. фізична культура і масовий спорт за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;
 3. фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед усіх верств сільського населення;
 4. фізична культура та масовий спорт за місцем роботи громадян;
 5. фізкультурно-оздоровча діяльність, фізкультурно-спортивна реабілітація та спорт інвалідів.

2. Розвиток дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту.

3. Удосконалення системи забезпечення розвитку фізичної культури і спорту:

 1. кадрове забезпечення;
 2.  матеріально-технічне забезпечення;
 3.  фінансове забезпечення;
 4. інформаційно-пропагандистське забезпечення;

IV. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством України, включаючи власні ресурси організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, фондів, вітчизняних та іноземних інвесторів, власних коштів громадян України.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку з урахуванням можливостей місцевого бюджету під час формування його показників.

V. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

 • залучити до активного дозвілля та відпочинку населення, насамперед молодь, із використанням різноманітних форм рухової активності та щорічним збільшенням на 1–2 відсотки рівня охоплення населення руховою активністю;
 • підвищити рівень заінтересованості дітей та молоді до соціальних, профілактичних акцій, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до власного здоров’я;
 • забезпечити надання якісних фізкультурно-спортивних;
 • забезпечити підготовку спортсменів громади та їх гідну участь в  районній, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
 • забезпечити збереження та реконструкцію існуючих спортивних об’єктів, створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд, зокрема стадіонів, спортивних залів, спортивних майданчиків, міні-футбольних та футбольних полів зі штучним покриттям, тощо, які відповідають національним і міжнародним стандартам, зокрема із залученням коштів інвесторів;
 • створити належні умови для соціальної адаптації та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі учасників антитерористичної операції.

VI. Управління та контроль за ходом виконання Програми

Реалізація заходів Програми покладається на виконавчий комітет Бабинської сільської ради та відділ освіти, культури, молоді та спорту. підприємства, установи, організації, які є виконавцями заходів Програми.

Контроль за виконанням Програми покладається на відділ освіти, культури, молоді і спорту Бабинської сільської ради Рівненської області.

 

 

Заходи

щодо реалізації Програми розвитку фізичної культури і спорту

в Бабинській територіальній громаді на 2022 - 2024 року

І. Розвиток фізичної культури та масового спорту

Фізичне виховання у закладах освіти

1.Проводити на високому організаційному рівні різноманітні спортивні змагання та заходи серед учнів, вчителів та батьків.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

2. Сприяти покращенню організаційного, кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів освіти для занять фізичною культурою та спортом, у тому числі для збільшення рухової активності дітей та молоді.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

 3. Сприяти створенню в закладах освіти громади мережі спортивних клубів та забезпечити необхідні умови для їх функціонування.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

4. Завершити введення в усіх школах громади третього уроку фізкультури, а за наявності необхідного кадрового та матеріально-технічного забезпечення–уроку футболу.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

5. Забезпечити проведення позакласної роботи з фізичної культури і спорту в закладах освіти громади, в тому числі функціонування гуртків та секцій з футболу.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

 6. Активізувати фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу серед педагогічних працівників, у тому числі туристично-краєзнавчу, забезпечити проведення спортивних заходів та змагань серед педагогічних працівників, зокрема й туристичних.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

 Фізична культура і масовий спорт за місцем проживання

та в місцях масового відпочинку населення

 

7. Забезпечити проведення моніторингу рівня охоплення населення громади масовим спортом та щорічне оцінювання фізичної підготовленості населення.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

8. Забезпечити проведення фізкультурно-оздоровчих заходів та заходів масового спорту, брати участь в районних та обласних заходах, здійснювати пошук нових форм фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед усіх вікових та соціальних груп населення громади.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

 9. Забезпечити щорічне підведення підсумків рейтингу ефективності організації та проведення фізкультурно-оздоровчої роботи та масового спорту за місцем проживання.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

 

Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота

серед усіх верств сільського населення

10. Забезпечити проведення спортивних та масових заходів, за участю сільського населення.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

 11. Забезпечити участь збірних команд у змаганнях різного рівня з видів спорту.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

 12. Сприяти введенню до структури відділу освіти, культури, молоді і спорту громад штатних (позаштатних) посад організаторів фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

 13. Вживати заходів щодо морального і матеріального стимулювання спеціалістів сфери фізичної культури і спорту.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

14.Забезпечити функціонування населених пунктах громади спортивних споруд відповідно до чинних нормативних актів, не допускати їх ліквідації, перепрофілювання.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

 

15. Надавати в установленому порядку можливість використання фізкультурно-спортивних споруд загальноосвітніх навчальних закладів в позаурочний час для занять фізичною культурою та спортом.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

16.. Забезпечити постійне висвітлення в засобах масової інформації спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

17. Забезпечити щорічне підведення підсумків рейтингу організації та проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед населення громади.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

 

Фізична культура та масовий спорт

за місцем роботи громадян

18. Ініціювати включення до колективних договорів між керівниками підприємств, установ, організацій і трудовими колективами питання щодо створення належних умов для занять фізичною культурою та спортом працюючих осіб.

 

Фізкультурно-оздоровча діяльність,

фізкультурно-спортивна реабілітація та спорт інвалідів

19. Забезпечити проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань для спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю – учасників антитерористичної операції, об’єднаних сил,  інших локальних війн та воєнних конфліктів, в тому числі на території інших держав, зокрема змагань „Повір у себе”, їх підготовку та участь в районних, обласних, всеукраїнських спортивних та фізкультурно-реабілітаційних заходах і змаганнях.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

 20. Забезпечити облаштування спортивних споруд для безперешкодного доступу до них, осіб з інвалідністю, осіб з обмеженими фізичними можливостями та безоплатне надання спортивних споруд для занять фізичною культурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю - учасників антитерористичної операції, інших локальних війн та воєнних конфліктів, зокрема на території інших держав.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

 

Розвиток дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту

21. Продовжити практику проведення на всіх рівнях спортивних змагань серед вихованців дошкільних закладів, у тому числі змагань „Веселі старти”.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

22. Забезпечити впровадження нових механізмів охоплення усіх дітей системою короткочасного навчання основним елементам пріоритетних видів спорту, в тому числі продовжити проведення спортивно-масових заходів „Розминка від чемпіона”, заходів у рамках „Олімпійського дня”, „Олімпійського уроку”, „Олімпійського тижня”

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

 23. Проводити змагання з олімпійських та неолімпійських видів спорту серед юнаків, юніорів, молоді, зокрема та забезпечити гідне представництво громади у відповідних районних та обласних змаганнях.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

 24. Забезпечити залучення в установленому порядку до занять фізичною культурою та спортом на пільгових умовах дітей військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції, дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, а також дітей інших соціально-незахищених категорій.

 

Удосконалення системи забезпечення розвитку

фізичної культури і спорту

Кадрове забезпечення

26. Брити участь у проведенні конференцій, нарад, семінарів, колегій, засідань за круглим столом, робочих зустрічей тощо, у тому числі з питань розвитку фізичної культури і спорту, підвищення кваліфікації та обміну досвідом фахівців сфери фізичної культури і спорту громади.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

27. Розглянути можливість підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців сфери фізичної культури та спорту громади у вищих навчальних закладах, підпорядкованих центральному органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, які мають відповідні ліцензії, згідно з чинними нормативними актами.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

Матеріально-технічне забезпечення

28. Забезпечити проведення паспортизації спортивних споруд громади, внесення даних про них до Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд та постійне їх поновлення.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

29. Сприяти проведенню поточних та капітальних ремонтів спортивних споруд громади не залежно від форм власності, інших приміщень та спортивних майданчиків закладів сфери фізичної культури і спорту, вжити заходів щодо їх ефективного використання.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

30. Сприяти будівництву нових сучасних спортивних споруд, у тому числі футбольних полів зі штучним покриттям.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

31. Сприяти будівництву нових та модернізації існуючих спортивних майданчиків закладів середньої та дошкільної освіти.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

32. Не допускати перепрофілювання чи припинення діяльності фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

33.Створити умови для використання фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд закладів загальної середньої освіти в позаурочний час для проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних занять.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

34. Забезпечити придбання спортивного інвентарю та обладнання для належного проведення навчально-тренувального процесу, фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів, у всіх навчальних закладах громади незалежно від форми власності.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

Фінансове забезпечення

35. Передбачати в місцевому бюджеті видатки на виконання цієї Програми в межах планового фінансування сфери фізичної культури та спорту.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

36. Передбачати  в  бюджеті та виділення коштів на утримання спортивних споруд, територіальної громади.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

37. Передбачати в місцевих бюджетах кошти для забезпечення спортивним інвентарем і обладнанням усіх закладів освіти.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

38.  Сприяти залученню інвестицій для розвитку фізичної культури і спорту, у тому числі покращання матеріально-технічної спортивної бази, поширюючи меценатство та спонсорство.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

Медичне забезпечення

39. Забезпечувати медичний контроль за проведенням фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, включених в календар фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів району, медичними працівниками лікувальних закладів району.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

Інформаційно-пропагандистське забезпечення

40. Забезпечувати висвітлення спортивних подій у районних засобах масової інформації, в тому числі за участю спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, учасників антитерористичної операції, пропагувати розвиток фізкультурно-оздоровчого, спортивного, реабілітаційного, ветеранського спортивного руху.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

Міжнародна діяльність

41. Для забезпечення реалізації заходів Програми та контролю за їх виконанням здійснювати відрядження спортсменів, у тому числі спортсменів-інвалідів, спортсменів-студентів, ветеранів спорту, тренерів, фахівців сфери фізичної культури і спорту, в райони та міста області, інші регіони України та зарубіжжя.

Виконавчий комітет, відділ освіти, культури, молоді та спорту, заклади освіти

2022 – 2024 роки.

 


« повернутися

Вхід для адміністратора